Názory se různí


Bohužel ani experti na zdravotní otázky a telekomunikace nemají do dneÅ¡ního dne jednotný názor na to, jaké nebezpeÄí mohou mít na ÄlovÄ›ka bezdrátové sítÄ› a mobilní telefony. A samozÅ™ejmÄ› nejen oni. Je tÅ™eba brát v úvahu veÅ¡keré elektrospotÅ™ebiÄe a elektroniku. PÅ™estože jedni tvrdí, že nic z výše uvedeného zdraví ÄlovÄ›ka nepoÅ¡kozuje, druzí podotýkají, že uplynula dosud příliÅ¡ krátká doba na to, aby mohly být ÄinÄ›ny takovéto závÄ›ry. Naopak mnohé studie již dnes ukazují, že dlouhodobÄ›jší vystavování živých organismů elektromagnetickým polím se velmi výraznÄ› negativnÄ› může projevit na jejich zdravotním stavu.

Nutnost ochrany pÅ™ed elektromagnetickým zářením by nemÄ›la být zlehÄována

Výbor Rady Evropy, který se touto otázkou také podrobnÄ› zabýval, dospÄ›l k závÄ›ru, že je naprosto nutné dbát pÅ™edevším na ochranu pÅ™ed zářením wifi u dÄ›tí. Tato otázka by podle jejich názoru nemÄ›la být v žádném případÄ› zlehÄována a mÄ›lo by se reagovat mnohem rychleji, než jako tomu bylo v otázce Å™eÅ¡ení nebezpeÄí azbestu, uvolňování olova z benzínu Äi problematice kouÅ™ení.

Back To Top